Pastoraat

 

 

 

 

Copyright © 2019 Gereformeerde kerk Ooltgensplaat | Goeree-Overflakkee | Ooltgensplaat |

KvK 24495452| Alle rechten voorbehouden

Pastoraat 


Pastoraat is een taak van de gehele gemeente. De gemeente is het lichaam van Christus, waarin ieder lid de ander nodig heeft (1 Korinthe 12).


Het veelvuldig gebruik van het begrip 'elkaar' in het Nieuwe Testament onderstreept het belang van de gemeente als gemeenschap, waarbinnen de leden echt naar elkaar omzien. De onderlinge zorg voor elkaar is van groot belang, zeker in een tijd, waarin de gedachte 'ieder voor zich' steeds sterker wordt.


Naast het onderling pastoraat door allen is er het bijzondere of ambtelijk pastoraat. Dit wordt verricht door de ouderlingen en de predikant. Zij staan in een bijzonder ambt of bediening. De herderlijke zorg omvat het omzien naar en het opzicht hebben over de leden van de gemeente. Een belangrijke taak van de ambtsdragers is de gemeente bewust te maken van de roeping tot onderling pastoraat en met het oog daarop voor de nodige toerusting zorg te dragen.


Pastoraat door de ouderlingen

In principe wordt elk gezin 1 keer per 2 jaar bezocht. Elke wijkouderling heeft een eigen wijk, waarin hij de huisbezoeken en pastoraat verricht in bijzondere situaties.


De doelstelling van het huisbezoek is in de eerste plaats het contact hebben met alle gemeenteleden om op de hoogte te zijn van wat er leeft bij de gemeenteleden met betrekking tot God, geloof en kerk. Hierbij gaat het om belangstelling, contact, meeleven met de gemeenteleden als mensen en als gelovigen, hen steunen, bemoedigen en vermanen, hen begeleiden in hun leven met God en hun staan in de gemeente.