ANBI

AnbiGereformeerde kerk van Ooltgensplaat is
aangemerkt als een ANBI-instelling.


ANBI gegevens zijn:


Naam Anbi: Gereformeerde kerk van Ooltgensplaat

RSIN: 2687057


Naam Anbi: Diaconie Gereformeerde kerk van Ooltgensplaat

RSIN: 82415204 


Adres: Zuid Achterweg 17

Postcode: 3257 BG

Plaats: Ooltgensplaat

Telefoonnummer: 0187-63 18 20 

E-mail: info@gereformeerdekerkooltgensplaat.nl


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit 4 Ouderlingen, 3 Diakenen en 2 Ouderling-Kerkrentmeesters.


De Diakenen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Diaconie en de Ouderling-Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de kerk. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.


Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestante Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan PKN


Het beleidsplan van de Gereformeerde kerk te Ooltgensplaat kunt u vinden via de link:

Beleidsplan


Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Doelstelling van de instelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Verslag activiteiten Kerkenraad

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door, indien nodig, gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad. De financiële verantwoording van de Kerkenraad en Diaconie treft u hieronder aan. 


Verslag activiteiten Diaconie

De diakenen beheren het geld dat de gemeente bijeen brengt voor diaconale doeleinden en geven dit ook aan  hen die dit nodig hebben. Deels gaat dit door afdracht naar de landelijke kerk, deels door giften die wij zelf doen aan stichtingen en instellingen en deels door stille hulp aan hen die dit nodig hebben. Daarnaast kunnen zij ook praktische hulp bieden of daarin bemiddelen. Ook het bloemenfonds en het verjaardagsfonds zijn uitingen van het omzien naar elkaar.


Overige activiteiten zijn:

* Organiseren Ouderenmiddag

* Organiseren Kerstpakkettenactie

* Behandelen van hulpvragen


Een financiële verantwoording

Kerk: Begroting en gerealiseerde baten en lasten 2021 tot en met 2022 

Diaconie: Gerealiseerde baten en lasten 2021 

 

 

 

Copyright © 2021 Gereformeerde kerk Ooltgensplaat | Goeree-Overflakkee | Ooltgensplaat |

KvK 24495452| Alle rechten voorbehouden